Kategorie

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice

Zebrzydowice 26.11.2021 r.

INFORMACJA

o przetargu na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach informuje, że został ogłoszony  przetarg na  najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice. Lokal mieści się w Zamku w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5. Przedmiotem najmu są:

  • lokal – bar – mieszczący się w przyziemiu Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną o łącznej powierzchni 130,73 m2
  • lokal mieszczący się na piętrze Zamku, przeznaczony na działalność gastronomiczną i hotelarską o łącznej powierzchni 212,86 m2
  • lokal mieszczący się na poddaszu Zamku, przeznaczony na działalność hotelarską o łącznej powierzchni 317,57 m2

Cena wywoławcza to 5.137.69 zł /miesiąc (czynsz dotyczy wynajmu lokalu znajdującego się w Zamku w Kończycach Małych o ogólnej powierzchni 661,16 m2 wraz z ogródkiem letnim o łącznej  powierzchni 70,00 m2)

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia (wtorek) 2021 r. o godz. 10:00 w Sali Zebrań w Zamku w Zebrzydowicach.

Wadium w kwocie 1000,00 zł należy wpłacać na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Banku Spółdzielczym Jastrzębie Zdrój nr konta 66 8470 0001 2001 0033 5610 0001, w terminie do dnia 21 grudnia (wtorek) 2021 r. – decyduje data wpływu na konto w/w.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zwarcia umowy, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela  Gminny Ośrodek Kultury  w Zebrzydowicach  – tel. 32 4693 334

Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zebrzydowicach
Małgorzata Guz

 

Zarządzenie Nr GOK 01/11/2021
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
z dnia 22 listopada 2021

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej w  Zamku w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej 5, szczegółowo opisanych w ogłoszeniach, o których mowa w § 3.

§2

W celu przeprowadzenia przetargu powołuję Komisję przetargową w składzie:
Karol Sitek – przewodniczący komisji
Anna Budzińska – członek komisji
Przemysław Lose – członek komisji

§3

Ogłoszenia o przetargu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Kultury, stronie internetowej GOK Zebrzydowice – www.gok.zebrzydowice.pl  oraz BIP-ie Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§4

Zatwierdzam treść ogłoszeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§5

Wykonanie zarządzenia powierzam Przemysławowi Lose.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zebrzydowicach
Małgorzata Guz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr GOK 01/11/2021 

Link do ogłoszenia na Stronie BIP Zebrzydowice – KLIKNIJ