Kategorie

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną

Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną na dwie imprezy plenerowe: 1.05.2013 – 3.05.2013„Złoty Kłos” oraz 29.06.2013 – 30.06.2013 „Wianki”.

1. Opis przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się: zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej podczas XVII Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2013 oraz imprezy „Wianki 2013”.

2. Zakres zamówienia:
a) zakres rzeczowy do obsługi XX Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2013 w dniach 1-3.05.2013 r., który musi zapewnić Oferent obejmuje co najmniej;
– stoisko gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m.in.: potrawy z grilla, potrawy z rożna, hot dogi, hamburgery, zapiekanki, napoje bezalkoholowe;
• 2 rolbary; • 300 miejsc siedzących ze stołami i część stołów z zadaszeniem.

b) zakres rzeczowy do obsługi Wianków 2013 w dniach 29.06.2013 – 30.06.2013
• 2 stoiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie m.in.: potrawy z grilla, potrawy z rożna, hot dogi, hamburgery, zapiekanki, napoje bezalkoholowe;
• 4 rolbary; • 500 miejsc siedzących ze stołami i część stołów z zadaszeniem. Oferent będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.

3. Zamawiający żąda opłaty za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprez (minimalna kwota to 5.000,00 brutto).

4. Zamawiający zapewnia źródło zasilania energii elektrycznej.

5. Warunki płatności: • I rata płatna do dnia 30.04.2013 r. w wysokości 50% zaoferowanej ceny. • II rata do dnia 28.06.2013 r.

6. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się najkorzystniejszą ceną.

7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „zapewnienie kompleksowej obsługi gastronomicznej na XVIII Przegląd Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2013, Wianki 2013 wraz z uzyskaniem niezbędnym zezwoleniem organów administracyjnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zamku w Zebrzydowicach do dnia 18.04.2013 do godz. 14.00.

8. Komisyjne otwarcie ofert i wyłonienie wykonawcy nastąpi w dniu 19.04.2013 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zamku w Zebrzydowicach, Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21.

9. Uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest – p. Małgorzata Guz – dyrektor GOK (tel. 32 4693 334).

———————————————–
POBIERZ OGŁOSZENIE W FORMACIE PDF>>