Kategorie

Odpowiedzi na pytania (Przetarg nr 1/2012)

Zebrzydowice, dnia 21.05.2012 r.

Przetarg nr 1/2012

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 Euro na realizację zadania pn.  „Renowacja i oznakowanie kąpieliska na stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach”

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:


Pytanie 1.
Poz. 2 d 2 – Hydropiaskowanie podłoża betonowego. Czy powyższa pozycja nie powinna być ujęta w jednostce m2 ?
Odp. Należy zmienić jednostkę obmiaru z mb na m2  tj. 275,00 m2.

Pytanie 2.
Czy istniejące sanitariaty w remontowanym pomieszczeniu podlegają również remontowi?
Odp. Podlegają remontowi tylko w zakresie malowania ścian i sufitów oraz montażu kratek nawiewnych w istniejących drzwiach. Pozycje zostaną ujęte w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 3.
Czy w pozycjach : 14d. 4.2 ,  15d. 4.2  ,   16d.  4.2  obmiar robót  nie powinien wynosić  47,50 m2 tj tyle ile w pozycji 12d. 4.2 skucie płytek?
Odp. Obmiar w pozycjach:
– 14 d 4.2 z 19,048 m2 odnosi się tylko do miejsc prowadzenia przewodów
– 15 d 4.2 z 19,048 m2 odnosi się tylko do miejsc prowadzenia przewodów
– 16 d 4.2 z 19,048 m2 odnosi się tylko do miejsc prowadzenia przewodów

Pytanie 4.
Zgodnie z zapisem Specyfikacji „Technicznej ST-5 Podłogi i posadzki, b/ Opis robót „należy wykonać izolację z płyt styropianowych EPS T gr 40 mm oraz izolację z folii PE 0,2 mm”
Brak w przedmiarze pozycji powyższych robót. Czy zamawiający przewiduje ten zakres prac do wykonania? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Zamawiający nie przewiduje tych prac do wykonania.

Pytanie 5.
Brak w przedmiarze robót „montażu listew wykończeniowych z PCW, o których mowa w Specyfikacji technicznej ST-4 Okładziny, b/ opis robót. Czy zamawiający przewiduje montaż tych listew?
Odp. Tak. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 6.
Czy ścianki systemowe ujęte w pozycji 20d. 4.2 mają być wykonane całe z aluminium czy z płyt laminowanych z elementami aluminiowymi?
Odp. Ścianki systemowe LTT należy wykonać z płyt laminowanych z elementami aluminiowymi.

Pytanie 7.
Pozycja 21. d4.2 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi.
Wg oferenta przy tego typu remontach jednokrotne malowanie może okazać się nie wystarczające. Ponadto obmiar 94,18 m2 obejmuje tylko pomieszczenie nowo powstałego sanitariatu bez malowania sanitariatu istniejącego i pomieszczenia gospodarczego.
Czy zamawiający podtrzymuje wykonanie jednokrotnego malowania oraz przedstawionych ilości robót?
Odp. Wypełnić wg obmiaru

Pytanie 8.
Brak w przedmiarze robót niezbędnych do wykonania robót pozycji takich jak:
Zeskrobanie i zmycie starych farb, gruntowanie podłoży, wykonanie gładzi. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Wypełnić wg obmiaru

Pytanie 9.
Brak w przedmiarze robót związanych z obudową stelaży ustępów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 10.
W związku z dużą ilością elementów istniejących instalacji / wodnych, kanalizacyjnych, c.o. i elektrycznych / umieszczonych pod sufitem oraz na ścianach remontowanego pomieszczenia prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie obudów z płyt G-K wodoodpornych.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 11.
Brak w przedmiarze wywozu gruzu i materiałów z rozbiórki łącznie z opłatami za wysypisko. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 12.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o montaż rurociągów kanalizacyjnych fi 50 z PVC w ilości 3,50 mb.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 13.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykucie i zamurowanie bruzd pod instalację kanalizacji PVC.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 14.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie izolacji na rurach wodociągowych.
Odp. Na rurach wodociągowych brak izolacji.

Pytanie 15.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykucie i zamurowanie bruzd pod instalację z rur wodociągowych PP.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 16.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 17.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o demontaż rurociągów z rur stalowych instalacji c.o.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 18.
Czy w związku z przeprowadzanym remontem pomieszczenia sanitarnego nie należałoby wymienić ostatniego poziomu z rur stalowych na miedziane?
Odp. Tak. Należy wymienić poziom z rur stalowych fi 42 mm na rury miedziane fi 28 mm.
Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 19.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję podejścia z rur miedzianych pod grzejniki.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 20.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o montaż głowic termostatycznych na grzejnikach.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 21.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o montaż zaworów odcinających powrotnych na grzejnikach.
Odp. Bez zmian

Pytanie 22.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie próby szczelności instalacji c.o.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze

Pytanie 23.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie regulacji urządzeń na gorąco.
Odp. Nie należy wykonywać regulacji urządzeń na gorąco.

Pytanie 24.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie wymiany osprzętu elektrycznego tj. wyłączników oraz gniazdek.
Odp. Pozycja zostanie ujęta w załączonym do pisma dodatkowym przedmiarze
Należy zmienić obmiar w pozycji 38d 4.4 z 7 szt na 8 szt.

____________________________________________________________

Załączniki:
Dodatkowy przedmiar: POBIERZ