Kategorie

Złoty Kłos 2011

W dniach 01.05 – 07.05.2011 odbędzie się w Zebrzydowicach XVIII Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2011 (Dokumenty do pobrania znajdują się w pełnej wersji informacji)

BIURA ORGANIZACYJNE:

strony polskiej strony czeskiej
Gminny Ośrodek Kultury
43 – 410 Zebrzydowice
tel. Fax   32-4693-334
ul. Ks. A. Janusza 21
e-mail:
gok@gok.zebrzydowice.pl
Kulturní a Společenskĕ Středisko
„Střelnice”
737 01 Český Tĕšín
ul Střelniční 1
tel. 0659/71 26 95 fax. 0659/71 34 36

Cele przeglądu:
• Prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzyki i tańca z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania. Istotne też jest zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego ubioru, składu kapeli oraz stylu własnego regionu.
• Pielęgnowanie lokalnych tradycji / wsi – osiedla – miasteczka – gminy/ przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży.
• Zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych regionów Polski w tym Śląska Górnego i Cieszyńskiego, Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi Częstochowskiej oraz Republiki Czech i Słowacji.
• Popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru.

3. DO KONKURSU ZAPRASZAMY:
• Zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych /czas trwania programu 5 – 7 minut.
• Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych /czas trwania programu 5 – 7 minut.
• Zespoły prezentujące tradycyjne ludowe zwyczaje i obrzędy, bądź zajęcia gospodarcze / czas trwania programu max do 20 minut.
• Zespoły taneczne lub wokalno – taneczne, prezentują 2 tańce ludowe z własnego regionu max 7 minut.
• Kapele ludowe, których skład winien być zgodny z tradycjami danego regionu – do 3 utworów max 7 minut.
• Soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego do 2 pieśni / do 5 minut – nie więcej niż 2 osoby z zespołu.
• „Mistrz i uczeń”; soliści, instrumentaliści – każdą prezentacje rozpoczyna mistrz, kontynuuje uczeń ( oceniany jest uczeń).
max 5 minut.

• Występy przekraczające limit czasowy będą przerwane!!!

4. TERMIN IMPREZY: Złoty Kłos i ZŁOTY KŁOSIK” 2011

01. 05. 2011r. godz. 14.00 Amfiteatr Zebrzydowice
Przesłuchania konkursowe dziecięcych i młodzieżowych zespołów –

02 . 05. 2011r. godz.10.00 Amfiteatr Zebrzydowice
Przesłuchania konkursowe (dorośli i zespoły wielopokoleniowe)

03..05. 2011r. godz.15.00 „ZLATÝ KLAS” ČESKÝ TĚŠÍN
Koncerty Polskich Zespołów w Czeskim Cieszynie

03. 05. 2011r. godz.10.00 Amfiteatr Zebrzydowice
Przesłuchania konkursowe (dorośli i zespoły wielopokoleniowe)

07. 05. 2011r. godz. 16.00 Gala Finałowa Jubileuszowego XVIII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” EURO –FOLKLOR 2011


5. OCENA I NAGRODY:
1. Komisja artystyczna oceniająca zespoły będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
• właściwy dobór repertuaru w tym: śpiewu, muzyki, tańca, ubioru, inscenizacji zwyczajów oraz towarzyszących rekwizytów zgodnych z tradycją ludową własnego regionu.
• prezentację instrumentów muzycznych, pochodzących z rodzimej tradycji oraz ocena ich składu, brzmienia i sposobu wykonania.
• interpretację utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego i czystości lokalnej gwary.
• w zakresie wykonania tańców ludowych uwaga jurorów skierowana będzie na nie stylizowane, autentyczne odmiany tańca ludowego – nie będą oceniane opracowania artystyczne.
• wyraz i walory artystyczne występu.

2. Po wnikliwej ocenie występów komisja artystyczna przyzna wyróżniającym się zespołom, solistom i kapelom dyplomy, nagrody pieniężne i rzeczowe zgodnie załącznik nr 1 do regulaminu.

Laureat nagrody Grand prix przez 2 lata nie może występować na ZŁOTYM KŁOSIE.

3. Wszystkie uczestniczące w imprezie zespoły otrzymują pamiątkowy dyplom i statuetkę.

4. Sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

5. Komisja artystyczna wytypuje laureatów do udziału w Ogólnopolskim
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,

Z uwagi na ograniczoną możliwość prezentacji zespołów obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

6. PRZEPISY OGÓLNE:

1. Każdy zespół może brać udział w jednej kategorii, za wyjątkiem kapeli i solistów.
2. Zespoły zakwalifikowane przez komisję artystyczną zobowiązują się do występu w Czechach.
3. Koszty przejazdu na przegląd pokrywa instytucja delegująca zespół /Urząd Gminy, GOK, MOK, ROK i inne/
4. Po przesłaniu zgłoszenia i ksero kopii wpłaty akredytacji zespoły otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w przeglądzie.
5. Zespoły dokonują wpłaty na konto organizatora:
Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój
nr 66 8470 0001 2001 0033 5610 0001
z dopiskiem: „Złoty Kłos 2011”
Akredytacja od zespołu – 90 zł.
Akredytacja od solisty i kapeli – 40 zł.
( w ramach akredytacji zespoły otrzymują poczęstunek)
6. Zespoły proszone są o przestrzeganie godziny swojego występu, zgłaszają się na 1 godzinę przed nim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji konkursowych w radio i TV bez wypłacania honorariów.

Zgłoszenia na załączonych kartach należy przesłać na adres biura w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2011 r.

Projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

——————————————————————————

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin [POBIERZ] Format PDF
Karta Zgłoszenia [POBIERZ] Format PDF

Partnerzy: