Kategorie

LGR Żabi Kraj zaprasza do współpracy

Jeśli mieszkasz na terenie gminy: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Strumień, Skoczów lub Zebrzydowice i potrzebujesz zastrzyku finansowego na realizację własnego pomysłu to oś 4 PO RYBY 2007-2013 może być rozwiązaniem dla Ciebie.

Oś 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” zwanego w skrócie PO RYBY 2007-2013 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego, to szereg możliwości z których może skorzystać każdy. Ważne jest, aby operacja, którą chciałbyś realizować przyczyniała się do rozwoju całego obszaru zależnego od rybactwa, zgodnie z tym co zakłada Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).


Na jakie rodzaje operacji można pozyskać dofinansowanie?
W ramach pozyskanych 43mln zł Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj”, będzie przyznawać środki w ramach 4 konkursów:
1. Wzmacnianie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa
Dofinansowanie może obejmować operacje, które będą dotyczyły np. budowy, remontu lub przebudowy małej architektury turystycznej w szczególności łowisk dla wędkarzy, miejsc wypoczynkowych i biwakowych; tworzenia muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów; organizacji kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
2. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem
Przykładową operacją dofinansowaną w tym działaniu może być podejmowanie i rozwój działalności w zakresie: wykonywania robót budowlanych wykończeniowych, działalności usługowej związanej z wyżywieniem, konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), handlu detalicznego (z wyłączaniem handlu detalicznego związanego z pojazdami samochodowymi), działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej, doradztwa podatkowego.
3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa,
Pozyskać środki można np. na zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza; na budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów, w którym ma być lub jest już prowadzona działalność gospodarcza.
4. Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęki żywiołowej
Dofinansowane operacje mogą dotyczyć np. zabezpieczenia i oznakowania pomników przyrody; budowy, odbudowy lub zabezpieczenia szlaków wodnych; inwestycji melioracyjnych związanych z ochroną przeciwpowodziową.

Kto może skorzystać z pomocy w ramach osi priorytetowej 4?
O uzyskanie dofinansowania w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 mogą się ubiegać wszyscy mieszkańcy gmin: Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Strumień, Skoczów oraz Zebrzydowice, jak również osoby spoza terenu, które będą chciały w ww. gminach zainwestować lub rozpocząć działalność gospodarczą. Katalog osób mogących skorzystać ze środków osi 4 PO RYBY jest duży, np. wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, prawne, instytucje naukowe, czy też organizacje pozarządowe.

Jak należy podjąć działania, aby uzyskać dofinansowanie?
Pierwszym miejscem, gdzie można uzyskać więcej informacji jest Biuro LGR, które mieści się w Centrum Miejskim Integrator na ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie (II piętro pokój nr 4 i 5). Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30. Wszelkie informacje dot. aplikowania o środki udziela Specjalista ds. obsługi projektów: Dorota Bathelt e-mail: projekty@zabikraj.pl, tel. 33 487 49 55.
Ponadto od maja br. w Urzędzie Gminy Chybie, Dębowiec, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Zebrzydowice, w Urzędzie Miejskim w Strumieniu oraz w Biurze LGR będą nieodpłatnie świadczone indywidualne usługi konsultacyjno-doradcze, podczas których dowiesz się jak wypełnić wniosek, jakie dokumenty musisz przedstawić, aby uzyskać dofinansowanie.

Kiedy można się starać o środki z osi 4 PO RYBY 2007-2013?
Nabór wniosków o dofinansowanie operacji składanych za pośrednictwem LGR będzie prowadzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie konkursów.
Pierwszy nabór wniosków w ramach pierwszego działania „wzmacnianie konkurencyjności” oraz działania drugiego „restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej” LGR planuje ogłosić w czerwcu br. W sierpniu planujemy ogłosić konkurs w ramach „Podnoszenia wartości produktów rybactwa” oraz w listopadzie z „Ochrony środowiska” – mówi kierownik biura LGR „Żabi Kraj” Barbara Byrska.

Ile środków z osi 4 PO RYBY 2007-2013 można pozyskać?
Dzięki dofinansowaniu z osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 będziesz mógł uzyskać zwrot od 60 do 100% kosztów kwalifikowanych. Szczegóły zawarte są w poniższej tabeli (kliknij aby powiększyć).

Jeśli uważasz, że oś 4 PO RYBY 2007-2013 nie jest przeznaczona dla Ciebie, ponieważ aby rozpocząć działalność należy mieć dużą ilość środków finansowych, nie bój się. Oś 4 oferuje beneficjentom zaliczki nawet do 100% wnioskowanej kwoty.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów oraz wzór wniosku wraz z instrukcją i załącznikami są dostępne na naszej stronie internetowej www.zabikraj.pl w zakładce „Realizacja LSROR”.

Stowarzyszenie LGR „Żabi Kraj”